fbpx
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

Equi Ikigai.

Equi Ikigai wordt gebruikt als merknaam voor Holistic Horse Care BV, gevestigd in Sint-Niklaas, België, met ondernemingsnummer BE1000.466.215. Alle  behandelingen worden uitgevoerd door An Gybels, de zaakvoerder van HHC, of onder haar directe supervisie.

Klant.

De partij die opdracht geeft voor het uitvoeren van de behandeling. Dit is de eigenaar van het paard of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Paard.

Alle behandelingen zijn bestemd voor paarden en verwante hoefdieren.

Behandeling.

Het uitvoeren van onderzoeken, het geven van behandelingsadviezen, het verstrekken en/of toedienen van vrij beschikbare geneesmiddelen en voedingssupplementen, alsook het uitvoeren van fysische behandelingen zoals verder omschreven in Artikel 4.

Opdracht.

Een overeenkomst waarbij Equi Ikigai conform het principe van een inspanningsverbintenis tegen betaling een behandeling uitvoert in het kader van het welzijn van het paard.

Artikel 2. Toepassingsgebied.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van Equi Ikigai. Door een opdracht te geven aan Equi Ikigai aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en doet de klant afstand van eventuele Algemene Voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden.

 • Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze voorafgaand en schriftelijk door Equi Ikigai zijn bevestigd.
 • Indien van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.

 • Indien Equi Ikigai gedurende kortere of langere termijn afwijkingen van de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft toegestaan, heeft dit geen invloed op het recht van Equi Ikigai om te allen tijde de volledige naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Ook indien Equi Ikigai één  of meerdere bepalingen gedurende een tijd niet heeft toegepast, kan de klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de behandelingen.

 • De beschikbare behandelingen omvatten onder andere:
  • hoefbekapping en aanpassen van hoefschoenen
  • manuele lymfedrainage
  • sportmassage
  • HIRUDO-therapie
  • myofasciale therapie
  • Breuss massage
  • voedingsadvies, en de handel in voeding en kruiden
  • opleiding van klanten en collega’s
  • advies in de ruimste zin met betrekking tot gezondheid en welzijn van paarden
  • het gamma van diensten zal verder worden uitgebreid naargelang er nieuwe inzichten opkomen.
 • Equi Ikigai zal onder geen beding behandelingen uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn voor dierenartsen. Indien een dergelijke behandeling aangewezen is kan Equi Ikigai op aanvraag van de klant een advies formuleren ten behoeve van de dierenarts van de klant, of de klant in contact brengen met een dierenarts die werkt volgens dezelfde principes als Equi Ikigai.

Artikel 5. Pasconsult hoefschoenen.

 • Een pasconsult is een momentopname. Het pasconsult toont op een stilstaand paard welke maten op dat moment geschikt zouden kunnen zijn. Een pasconsult geeft geen absolute garantie. Equi Ikigai is niet verantwoordelijk voor het niet meer passen van hoefschoenen na verloop van tijd.
 • Bij Equischoen kunt u hoefschoenen huren tegen een klein bedrag. U kunt de hoefschoenen dan testen. Het huren van schoenen verhoogt de kans op een succesvolle aankoop significant.
 • Equi Ikigai is niet verantwoordelijk voor verlies van hoefschoenen, schade aan hoefschoenen, vroegtijdige slijtage van hoefschoenen, schade voortkomend uit niet correct gebruik van schoenen of wondjes veroorzaakt door hoefschoenen.
 • Het pasconsult dient ter plaatse contant of via Bancontact te worden afgerekend.
 • Hoefschoenen worden betaald door het  storten van het aankoopbedrag op de rekening van Holistic Horse Care BV: BE47 3632 3564 6180             .

Artikel 6. Annulering van een behandeling.

Annulering van een geplande behandeling dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien de annulering niet tijdig wordt medegedeeld, worden de behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden van de klant

Voor de behandeling.

 • De klant zal de informatie die vereist is voor de intakeformulieren volledig en correct verstrekken. Het verstrekken van onvolledige of foutieve informatie kan risiso’s creëren voor het welzijn van het paard.
 • De klant zal de instructies van Equi Ikigai voor de voorbereiding van de behandeling nauwgezet opvolgen.

Bij de behandeling.

 • De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3 x 3 meter (liefst afgeschermd) ter beschikking stellen voor de behandeling.
 • Bij de eerste behandeling zal de klant of een aangewezen vertegenwoordiger aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
 • De klant zorgt er voor dat het paard droog en schoon is.
 • De klant zal het vervolgadvies na de behandeling nauwgezet opvolgen.

Artikel  8. Tarieven.

De behandelingen zullen worden uitgevoerd volgens de tarieven op de website, of volgens schriftelijk overeengekomen tarieven.

Artikel 9. Facturering en betaling.

 • De betaling  kan contant of via facturering worden voldaan.
 • Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

 • Equi Ikigai is niet aansprakelijk voor het niet slagen van een behandeling, aangezien de behandeling enkel een inspanningsverbintenis omvat. Equi Ikigai kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor een mogelijke wanprestatie tenzij deze het gevolg is van opzet of een duidelijke fout. De bewijslast hiervoor ligt bij de klant.
 • Equi Ikigai is niet verantwoordelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig naleven van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Equi Ikigai kunnen worden toegerekend.

 • Equi Ikigai is niet aansprakelijkheid voor gedragsveranderingen of andere problemen die bij het paard opkomen na de behandeling.

Artikel 11. Regeling van klachten en geschillen.

 • De Klant zal Equi Ikigai binnen 7 dagen na de behandeling schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele klachten. Equi Ikigai en de Klant zullen proberen om in onderling overleg de klacht te regelen.
 • Op alle geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • De rechtbank van de woonplaats van Equi Ikigai is bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen.

Artikel 12. Gegevensbescherming en privacybeleid

Voor de details verwijzen wij naar de links Privacybeleid en Cookie Policy op onze website.

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die essentieel zijn voor een correcte uitvoering van onze dienstverlening, en met name alleen de gegevens die op het contactformulier van onze website worden ingevuld (naam, telefoon en e-mail). Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Daarnaast kunnen ook technische gegevens verzameld worden voor het optimaliseren van onze website, maar deze gegevens zijn niet persoonsgebonden.

De website wordt gehost door One.com dat verantwoordelijk is voor een professionele beveiliging van de website en de gegevens, en dat door de hosting-overeenkomst verplicht is tot geheimhouding.

Uw rechten (inzage, rectificatie, etc.) worden in detail beschreven in het Privacybeleid. Indien U – om welke reden dan ook – denkt dat uw gegevens vanuit onze website bekend zijn geraakt, vragen wij U om onmiddellijk contact met ons te nemen zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.